Kategoryen

No products in the cart.

Ikader

Eeltsje Hettinga

15,00

Net op foarried

Details

Skilder Sjoerd de Vries makke spesjaal foar dizze bondel de tekening, tagelyk ek de omslachyllustraasje fan dizze bondel.
Gert Jan Slagter tekene foar de opmaak en foarmjouwing.

Elmar Kuiper, skriuwer-dichter oer dizze bondel:

“In hecht komponearre bondel. Alles grypt yn alles om. Der sitte alderhande foarútwizings yn. It is, sis mar, in keat fan fersen en dochs stiet elk gedicht op himsels. De gedichten binne ticht op de hûd fan de ik-persoan skreaun. Der sit in sterke ynderlike driuw yn dizze bondel. De Leechte, it Niks en it Neat dêr’t de dichter it mear as ien kear oer hat, binne yn wêzen – wat in paradoks, net – metafysysk bepaald. Hjir en dêr is ek bitende maatskippijkritiyk te hearen, fersen as ‘de Godsbaarch’ en oer Breivik hakke der yn. De gedichten sykhelje… Om koart te gean: Wat in libben! Wat in bylden! Ferrassend. In machtige bondel.”