Kategoryen

No products in the cart.

Oanbieding!
Oanbieding

Heechtiid

Harmen Wind

2,50

Details

Wolst noch wat freegje, noch wat roppe. Hearst dêr ien flokken yn ‘e fierte? Is dat rûzjen dêr, de wyn? De stoartbak boppe? Lêste azem? Wjukken?
Sa einiget de tsiende en lêste dichtbondel fan skriuwer en dichter Harmen Wind (1945-2010). ‘Heechtiid’ hat it foarbygean as ûnderwerp.

 

Yn de tiid sparje wy feestlike oantinkens út om by stil te stean, mar it wêzen fan tiid is en bliuwt it twingende kommen en gean fan alles dat libbet. It is yn de poëzy fan Wind gjin nij tema, yn ‘Ut Ein’, syn debútbondel út 1985, spile de tiid al in haadrol, mar de klam is hjir ferskood fan it kommen nei it gean. Yn de earste ôfdieling, ‘De geande man’, wurdt yn ‘losse’ gedichten fariearre op dit tema, ôfdieling twa, ‘It lêste etmel’ is in gearhingjende rige oer in man waans hjoeddeistige libben yn it ljocht stiet fan syn ferlies.