Kategoryen

No products in the cart.

Frysk bakboek

Henny Feenstra & Betty Feenstra

24,90

Details

It Frysk Bakboek sammelet de swiete resepten út de bakkerstradysje dy’t Fryslân ryk is. Oranjekoeke, sûkerbôle en dúmkes binne uteraard opnommen, mar ek heamiel, trommelkoeke, fanyljestaafkes, reepkoeke en alderhande oare bekend en ûnbekend gebak komt oan bod. Op syn Frysk rjucht en sljucht beskreaun, sûnder kâlde drokte, sadatst it thús goed meitsje kinst en in stikje Fryslân út dyn keuken toverest.

De susters Henny en Betty Feenstra wurken allebeide jierrenlang by bakkers op ’e Lemmer. Neist harren deistich wurk, Henny as dosint en Betty as direkteur, bleaune se bakken foar harren húshâlding, famylje en freonen.

Author : Henny Feenstra & Betty Feenstra ISBN : 9789056157906 New label : 1 Pages : 176 Language : Frysk Publisher : Noordboek Format : ynbûn Translator : Martsje de Jong Kategory: , , , , .

Relatearre produkten