Kategoryen

No products in the cart.

Foar elke man in eigen pake

Bartle Laverman

8,50

Details

Tusken 1986 en 2012 hat Bartle Laverman, dichter en skilder, in lyts poëtysk oeuvre opboud dat opfalt troch syn eksperimenten, sa as bygelyks Neitins, in lyts bondeltsje mei fersen oer de sabeare dea fan Adri van Hijum, dat in reaksje wie op In Memoriam fan Douwe Tamminga. It wurklikheidsgehalte fan in tekst bepaalt net de literêre kwaliteit, wie it boadskip.
Mei Foar elke man in eigen pake (2012), foarmjûn troch Jelle F. Post, foeget Laverman wer in nij aspekt ta oan syn oeuvre: lange ferheljende fersen dy’t rjocht dogge oan de útspraak fan David Hume dat dichters beropsligers binne dy’t altyd besykje om harren belidenissen foar wier troch gean te litten!