Kategoryen

No products in the cart.

Ensafh. Frysk literêr tydskrift Nr. 1 - 2021

7,25

Details

Literêr tydskrift Ensafh ferskynt 6 it jier op papier. Op www.ensafh.nl ferskynt om de 3 dagen in nije bydrage. Alle dagen wurdt de rubryk Nijs en de blogs bywurke.

Yn it earste nûmer fan Ensafh 2021 stean mânske stikken yn, sa as twa yngeande besprekken, it iene fan Sipke de Schiffart syn roman Sjappy troch Geart Tigchelaar en it oare fan Elmar Kuiper syn dichtbondel Wite Mûle, Swarte Molke troch Teake Oppewal, dêr’t it hiele oeuvre fan Kuiper by te praat komt.

New label : 1 Pages : 64 Language : Frysk Publisher : ensafh.nl Format : Softcover Category: , , , .