Kategoryen

No products in the cart.

De Nije - tydskrift Jiergong 3, nûmer 3 - 2021

4,95

Details

It tredde nûmer fan 2021 fan it Fryske tydskrift De Nije, in útjefte fan de Rie fan de Fryske Beweging en ferskynt 4x jiers.

Tema: Muzyk. Mei û.o. ynterviews mei sjongeres Grytsje Melchers fan it duo Grytz & Grize en mei Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, de nije direkteur fan de Fryske Akademy.

New label : 1 Pages : 66 Language : Frysk Publisher : Ried fan de Fryske Beweging Format : Softcover mei nytsjes Kategory: , , .