Kategoryen

No products in the cart.

De kanon fan de skiednis fan Fryslân

Goffe Jensma

14,95

Details

De Fryske skiednis ferskilt op guon punten sa bot fan de Nederlânske, dat hja it wurdich is om as selsstannich ferhaal ferteld te wurden. Troch eigen aksinten te lizzen, kinne boppedat beskate aspekten fan de skiednis fan Nederlân yn in oar ferhelderjend ljocht set wurde. Referinsjepunten yn de eigen omjouwing meitsje it makliker om jo yn de skiednis ynlibje te kinnen. Hja kinne fungearje as finsters op in gruttere wrâld.De kanon fan de skiednis fan Fryslân is ynearsten ûntwikkele foar it ûnderwiis, mar is foar elkenien dy’t ynteresearre is yn skiednis tige nijsgjjirrich.