Categorieën

No products in the cart.

As de dize brekt / Als de ochtend gloort

Marije Haaima - Hoekstra

15,00

DetailsAs de dize brekt / Als de ochtend gloort

Marije Haaima-Hoekstra

yn 2010 ferskynde fan Marije Haaima de grutte bondel “Ta Jo” mei gedichten en teltsjes yn in Kristlike sfear. Dy fûn safolle goede wjerklank, dat de skriuwster besluet, in nije bondel út te jaan mei âlde en nije gedichten. Dûmny Paul Hekstra sette har wurk oer yn it Nederlânsk en syn oersettingen binne ek yn dit boek opnommen. Alle gedichten ha in boadskip ta opbou fan it geastlike libben en ta bemoediging yn it deistige bestean.

In  2010 verscheen van Marije Haaima de grote bundel “Ta Jo” mei gedichten en vergalen in een Christelijke sfeer. Die vond zoveel waardering, dat de schijfster besloot, een nieuwe bundel uit te geven met oude en nieuwe gedichten. Dominee Paul Hekstra vertaalde haar werk in het Nederlands en zijn vertalingen zijn ook in dit boek opgenomen. Alle gedichten hebben een boodschap tot opbouw van het geestelijke leven en tot bemoediging iin het dagelijks bestaan.

 

456 siden, paperback

Gerelateerde producten

De Moanne, nr. 2 - 2020
Yn winkelwein
Nieuw
6,50
De geur van hooi
Yn winkelwein
Nieuw
19,99
Fryslânmokje
Yn winkelwein
Nieuw
4,25
De takomst fan de frisistyk
Yn winkelwein
Nieuw
17,50