Kategoryen

No products in the cart.

Berneboekewike

It tema fan de Kinderboekenweek dit jier is ‘Worden wat je wil’, of yn it Frysk ‘Wurde watsto wolst’. It makket net út wa’sto bist of wêr’st weikomst, oftsto goed yn rekkenjen bist of krekt yn tekenjen, fjouwer jier bist of al tsien: elts bern kin wurde wêr’t it fan dreamt. Berneboeken binne in ûnútputlike boarne om oer bygelyks beroppen nei te tinken en te fantasearjen oer watsto letter wurde wolst as’t grut bist.

Der binne in hiel soad Fryske berneboeken dy’t oanslute by it tema. Boeken om foar te lêzen of foar de bern om sels te lêzen. Wy hawwe de allermoaiste boeken foar jim útsocht en hjirûnder op in rychje setten.

Alle 13 resultaten